Elektronická podání FÚ po 1.1.2015 fyzickými osobami, které mají daňového zástupce

19.01.2015 20:39

Metodika Ministerstva financí – daňové správy

„Podáním učiněným elektronicky se rozumí podání učiněné datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (viz § 71 odst. 1 písm. a) až c) daňového řádu). Účinky elektronického podání má rovněž podání způsobem dle § 71 odst. 3 daňového řádu.

Začátek formuláře

§71 zákona Daňový řád

(1) Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou

a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,

b) odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo

c) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

(2) Písemná podání a podání ústně do protokolu musí být podepsána osobou, která podání činí.

(3) Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným v odstavci 1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.

(4) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, jaká podání lze učinit způsobem podle odstavce 1 písm. c).

Řešení - závěr:

Citovaná metodika ani znění zákona nevylučuje postup, který umožňuje podání učinit elektronicky bez podpisu a následně nejpozději do 5 dnů potvrdit písemnou formou s podpisem oprávněné osoby (daňového subjektu).

 

Zpracováno 19.1.2015

Bc. Miluše Rýznarová, daňový poradce ev.č.882