Odvod z elektřiny z FVE - metodika účtování

26.10.2011 11:52

Novela zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů zavedla nový odvod z elektřiny ze slunečního záření. Předmětem odvodu je elektřina vyrobená ze slunečního záření v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 v zařízení uvedeném do provozu v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010.

Od odvodu je osvobozena elektřina vyrobená ze slunečního záření ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30 kW, která je umístěna na střešní konstrukci nebo obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí.

Sazba odvodu činí 26 % z výkupní ceny nebo 28 % ze zeleného bonusu.

Poplatníkem odvodu je výrobce, pokud vyrábí elektřinu ze slunečního záření. Plátcem odvodu je provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy.

Plátce (provozovatel přenosové soustavy) je povinen odvod srazit nebo vybrat od poplatníka (výrobce elektřiny ze slunečního záření) a odvést správci daně do 25 dnů po skončení odvodového období; ve stejné lhůtě je povinen podat vyúčtování odvodu.

 

Předpis zaúčtování faktury, odvodu a úhrady za dodání elektřiny z FVE :

Text                                         částka                    MD      Dal

Celkem za fakturu                   základ daně              311      601

                                                     DPH                        311      343

Předpis odvodu                       26/28% ze ZD          538      345

Došlá úhrada faktury               skutečnost                221      311 (měla by odpovídat rozdílu vyúčtované částky celkem a odvodu za elektřinu)

Zápočet odvodu                      odvod                       345       311

 

Odvod je v podstatě peněžité plnění a protože zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle daňového řádu, je dle ustanovení §2 odstavce 3 písmene b) daňového řádu DANÍ.

Dle Sdělení Generálního finančního ředitelství k aplikaci ustanovení Čl. I bodu 2 a Čl. II bodu 2 zákona č. 402/2010 Sb. Je odvod z elektřiny  ze slunečního záření daňovým nákladem dle §24 odst. 2 písm. p) zákona o daních z příjmů.