Zdanění zastavěných pozemků v roce 2012

26.10.2011 13:41

Novelou zákona o dani z nemovitostí dochází od 1.1.2012 ke změně zdaňování zastavěných pozemků.

Předmětem daně z pozemků nejsou pozemky zastavěné stavbami (zkolaudovanými, způsobilými a užívanými, dokončenými podle dřívějších předpisů,  byty a nebytovými prostory, dále stavby přehrad, vodních toků, kanalizací, čistíren odpadních vod, na ochranu před povodněmi, k zavlažování a odvodňování pozemků, rozvodů energií a sloužící veřejné dopravě).

Zpevněnou plochou pozemku se rozumí pozemek nebo jeho část v m2 evidovaný v katastru nemovitostí jako druh „ostatní plocha“ nebo „zastavěná plocha a nádvoří“, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce.

Zpevněné plochy pozemků nejsou předmětem daně ze staveb.

Zastavěné pozemky v rozsahu plochy mimo pozemků pod stavbami patří do „ostatních“ pozemků a sazba daně činí za každý 1 m2 u

  1.  zpevněných ploch pozemků, užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní sloužících pro
  •  zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství              1,00 Kč
  • průmyls, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a podnikatelskou činnost       5,00 Kč
  1. stavebních pozemků                                                                      2,00 Kč
  2. ostatních ploch                                                                               0,20 Kč
  3. zastavěných ploch a nádvoří                                                         0,20 Kč

Sazba daně se u stavebních pozemků násobí koeficientem 1,0 až 5,0 podle počtu obyvatel v obci.

Je-li zpevněná plocha pozemku využívána k různým podnikatelským činnostem a není-li možné rozsahy ploch vymezit, použije se sazba daně 5,00 Kč za 1m2..